Vilkår & betingelser

Vilkår & betingelser

Ved at bruge produkter udbudt af relion.dk accepterer du samtidigt disse nærværende vilkår, og du bekræfter, at du overholder alle gyldige love og regler for brugen. Skulle du ikke acceptere disse vilkår, skal du øjeblikkeligt navigere væk fra relion.dk og Relion tilhørende produkter.
Produkterne der udbydes på relion.dk er udelukkende til ikke-kommercielt brug. Dette betyder, at du hverken må offentliggøre eller på anden måde bruge indhold og materiale fra relion.dk til kommercielle eller offentlige formål uden Relion IVS’ skriftlige samtykke. Dog har Relion IVS ingen problemer med, at du bruger eller linker til materiale eller indhold fra relion.dk, forudsat at du angiver Relion som kilde, og overholder reglerne om ophavsret.
Hos Relion gør vi alt hvad vi kan for at minimere fejl, men det er menneskeligt at fejle. Skulle der findes utilsigtede fejl i forbindelse med prisændringer, indhold el., fraskriver Relion IVS sig alt ansvar for indhold på relion.dk.

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Relions, CVR-num­mer 38921746, (”Virksomheden”) handelsbetingelser af produkter og til­knyttede ydelser til erhvervskunder. Ydermere, er du som kunde/virksomhed forpligtet til at acceptere Relions persondatapolitik.

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens handel af produkter og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

Ansvarsbegrænsning

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug i og uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

Pris og betalingsbetingelser

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms.
Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter fakturaen er sendt til kunden, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
Ændringer i eksterne faktorer såsom nettoprisindekset, indkøbsomkostninger mm., medfører, at Relion til hver en tid kan ændre justere priserne.

Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned plus et rykkergebyr på 100,00 kr. fra forfaldstid og til betaling sker.
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente jævnfør ovenstående afsnit, ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Tilbud, ordre og ordrebekræftelser

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.
Når kunden afgiver en ordre telefonisk, modtager kunden efterfølgende en ordrebekræftelse via e-mail. Det er kundens ansvar at bekræfte ordren til Virksomheden skriftligt.
Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.
Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.
Der ydes altid 30 dags fuld returret, fra den dato Kunden har fået adgang til Applikationen.
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente jævnfør ovenstående afsnit, ret til at: (i) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Levering/adgang til applikationen

Virksomheden giver adgang alle solgte produkter senest 3 arbejdsdage efter kunden har forsynet Virksomheden med alle oplysninger, som er nødvendige oplysninger for at oprette kunden i Applikationen, medmindre andet er aftalt. De nødvendige oplysninger udgør: (i) medarbejderliste, indeholdende minimum medarbejdernes navne og e-mail, (ii) en tydelig afbillede af kundens eksisterende vagtplan, hvis en sådan forefindes, (iii) basale virksomhedsoplysninger, såsom CVR nummer og navn, (iv) grundlæggende personoplysninger på den vagtplanansvarlige.

Forsinket levering/adgang til applikationen

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
Hvis Virksomheden undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 8 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Imaterielle rettigheder

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i afsnittet lige ovenfor. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
Kundens forpligtelser efter de to foregående afsnit, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.